חברת מועדון? ההטבות מחכות לך. התחברי / הירשמי

לוגו קולנטה

בהזמנת מוצרים בסך ₪149 לפחות - נקודת איסוף עצמי בחינם!

בהזמנת מוצרים בסך ₪299 לפחות - משלוח עד הבית בחינם!
רוצה ליהנות מ-10% הנחה בקנייה הראשונה? הירשמי לניוז שלנו וזה כבר יחכה לך במייל 🙂 פלוס כל המבצעים וההנחות הכי שוות, לפני כולן אובייסלי ❤️️

תקנון האתר

תקנון זה מתאר את תנאי השימוש והרכישה באתר collanta.co.il ומגדיר את מערכת היחסים בינך, כמשתמש באתר לבין האתר ו/או ההנהלה ו/או החברה שמפעילה אותו ו/או הבעלים שלו.

א. תנאי השימוש
בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפרשנות המובאת בצידם:
א. “משתמש” – כל אדם ו/או כל ישות משפטית אחרת שנכנסו לאתר למטרה כלשהיא, בין אם ביצעו רישום לאתר ובין אם לאו ובין אם ביצעו רכישה באתר ובין אם לאו.

ב. “החברה” / "אתר החברה" – חברת ה.י ראייה לטווח ארוך בע"מ אשר מפעילה את הדומיין www.collanta.co.il וכן כל מי מטעמו לרבות שרתיו ו/או מפעיליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או בעליו.

ג. ימי עסקים – ימי חול בלבד (ראשון עד חמישי), אשר אינם כוללים את יום שישי, שבת, ערבי חג, חג וחול המועד.

אתר זה מופעל ע”י חברת ה.י ראייה לטווח ארוך בע”מ ח.פ. 515268506.

תקנון זה הנו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד, אשר מסדיר את מסגרת היחסים בין החברה לבין המשתמש.

המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי קרא תקנון זה, כי הוא מסכים לקבל את כל התנאים המופיעים בו וכי הוא מחויב לתנאים אלה ולכל שינוי, שיפור או תוספת לתקנון וכי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או כל מי מטעמו בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה ו/או כל הנובע מהם באופן ישיר ו/או עקיף.

המשתמש מצהיר ומתחייב שהוא בן 18 שנים לפחות ו/או שהוא מבקר באתר בפיקוח ו/או בהסכמת ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי שלו .

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. התקנון החדש/המתוקן יפורסם באתר ויהיה תקף מייד עם פרסומו.

החברה רשאית, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, שלא לאשר למשתמש לעשות שימוש באתר וכן היא רשאית שלא לאשר רכישה כלשהיא, מכל סיבה שהיא ועפ”י שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש אין ולא יהיו טענות ו/או תביעות בגין כל הנובע מכך באופן ישיר ו/או עקיף.

האתר רשאי לבטל ו/או להגביל כל זכות שימוש, חשבון, שם משתמש או סיסמה בכל עת ללא כל צורך בהנמקה ו/או בהודעה מוקדמת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו בין אם השימוש נעשה באמצעות מחשב ו/או באמצעות כל מכשיר תקשורת אחר (טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצ”ב), ובין אם השימוש באתר נעשה באמצעות רשת האינטרנט, ו/או באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר.

ב. כללי

האתר משמש כחנות מקוונת למכירת מוצרים שונים, אשר מיוצרים ומסופקים ע”י ספקים שונים במדינות שונות.

השימוש באתר הוא למטרת שימוש אישי בלבד. כל שימוש בתוכן או בחומרים הנמצאים באתר למטרה, אשר איננה מתוארת ומאושרת ספציפית בתקנון זה, אסורה בהחלט.

כל משתמש מסכים ומאשר בזאת באופן בלתי חוזר כי לא יעתיק, ישכפל, יפיץ, יציג, כל מידע, טקסט, תמונות, קטעי וידאו, רשימות, קבצים או מאגרי נתונים מכל מין וסוג שהוא שנמצאים באתר וזאת בין אם למטרת מכירה ו/או הפצה שלהם בכל דרך ו/או אמצעי שהוא, ובין אם לכל מטרה אחרת לרבות למטרת הפעלת עסק מתחרה ו/או למטרת ניצול מסחרי כלשהוא. אחזור מידע הנמצא בתוכן האתר באופן ישיר ושלא באופן ישיר, לצורך יצירת אוסף, בסיס נתונים או מדריך כלשהוא ללא אישור בכתב ומראש מהאתר אסור בהחלט.

אין לבצע גישה באופן בלתי מורשה למערכות האתר.

רישומי המחשב של האתר ו/או של מי מטעם החברה בדבר הפעולות המתבצעות באתר יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות.

תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה (ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל). החברה עושה ככל שביכולתה על מנת לוודא שהמידע המוצג בו יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך ייתכן שיופיעו בו אי דיוקים ו/או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כלשהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן באופן ישיר ו/או עקיף.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר יחיד, מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים וליחיד ולרבים בצורה שווה. כותרות הפרקים נבחרו למען הסדר הטוב והנוחות בלבד, ולא תהיינה להן כל משמעות בפרשנות תקנון זה ותנאיו.

ג. הזמנות ותשלומים

החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים המופיעים בו ללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות מכל מין וסוג שהוא וכן להפסיקם או לשנותם בלא צורך לתת על כך הודעה מוקדמת.

המוצרים יסופקו בתוך 4-5 ימי עסקים, אשר יחלו 4 ימי עסקים לאחר המועד שבו חויבה הרכישה ע”י חברת כרטיסי האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר (4 הימים מהווים ימי טיפול בהזמנה עד לשליחתה ללקוח).

לעניין מועד אספקת המוצר, ראו הגדרת יום קבלת המוצר בפרק ד’ להלן.

מדיניות משלוחים מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה – לחץ כאן לצורך מעבר לעמוד מדיניות משלוחים ואספקה

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שעשוי להיות שוני בין מידות מוצרי הלבשה המקובלים בישראל לבין מידות מוצרי ההלבשה הנמכרים באתר החברה ומכאן שבאחריותו הבלעדית לבדוק ולוודא כי מידות המוצרים שיוזמנו על ידו תואמים את צרכיו בהתאם להגדרת המידות המפורטת באתר ו/או במוצר הספציפי שיוזמן על ידו.

יובהר כי ייתכן שמוצר מסוים מוצג באתר, אולם מסיבה כלשהיא לא ניתן לספקו ו/או למוכרו – במצב כזה תבוטל העסקה ולמשתמש שרכש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך, בכפוף לכך שהסכום ששולם על ידו, ככל ששולם, הושב לו במלואו .

החברה לא תעשה בפרטי המשתמש שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה במהירות וביעילות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. ככל שיימסרו פרטים שגויים, הרי שייתכן שהמוצרים שהוזמנו לא יגיעו ליעדם ו/או לא יגיעו במועד שהובטח. ככל ומוצרים לא יגיעו ליעדם בשל פרטים שגויים, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה איננו מחייב את האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצלו.

אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שכל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר איננו מכבד את החיוב, נציגי החברה ייצורו קשר עם המשתמש לשם השלמת העסקה או ביטולה, בע"פ או על ידי שליחת דואר אלקטרוני.

קבלת מתנה במסגרת מבצע מוגבלת לפריט אחד למשתמש.

המוצרים שהוזמנו באתר יסופקו רק לאחר שהושלם תהליך הרכישה ושחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

ד. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

המשתמש רשאי לבטל עסקה שביצע עפ”י הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981, אשר עוסקות בעסקת מכר מרחוק, אשר עיקרן הנו ביטול העסקה בכתב בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר (ראה הגדרה לעניין זה בסעיף 5 להלן) או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.

ביטול עסקה שייעשה בשל פגם במוצר ו/או בשל אי התאמה בין המוצר שסופק לבין תיאור המוצר במסמך שנמסר למשתמש ומכיל את פרטי העסקה ו/או בשל איחור באספקת המוצר, יזכה את המשתמש בהחזר של מלוא התשלום ששולם על ידו ובלבד שהביטול ייעשה עפ”י התנאים האמורים בסעיפים 1, 4 ו – 5 בפרק זה.

ביטול עסקה שייעשה עפ”י התנאים האמורים בסעיפים 1, 4 ו – 5 לפרק זה, אולם לא בשל התנאים המפורטים בסעיף 2 לעיל, יזכה את המשתמש בהחזר של מלוא הסכום ששולם על ידו בניכוי דמי ביטול של 5% ממחיר העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. החזר ינתן על מוצרים שעלותם מעל 50 שקלים, במוצרים בעלות נמוכה יותר ינתן זיכוי בלבד.

יובהר כי ביטול עסקה ייעשה בכתב בלבד באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של האתר, תוך ציון מלוא פרטי ההזמנה והסיבות לביטול העסקה.

תנאי לקבלת החזר כספי, כאמור בסעיפים 2 ו/או 3 לעיל, הוא שהמשתמש ישלח את המוצר לאתר באריזתו המקורית ועל חשבונו בתוך 14 ימים מהמועד שבו התקבל אצלו, ומבלי שנעשה בו שימוש ו/או ללא פגם ועם התווית עליו, כפי שהתקבל. יובהר, כי לאתר שיקול הדעת הבלעדי בעניין קביעת מצבו של המוצר המוחזר.

“יום קבלת המוצר” או “המועד שבו התקבל המוצר אצל המשתמש”– משמעו המועד שבו קיבל המשתמש לראשונה אישור מהדואר ו/או מכל גורם אחר כי החבילה הגיע ליעדה וממתינה לאיסוף או המועד שבו נעשה לראשונה ניסיון למסור למשתמש את המוצר או המועד שבו נמסר המוצר למשתמש, לפי המוקדם מבניהם.

ככל שהמוצר הוחזר שלא עפ”י הוראות פרק זה, הרי שהמשתמש לא יקבל החזר כספי ו/או כל זיכוי אחר בגין ביטול העסקה כאמור בפרק זה.

יובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

ה. אחריות החברה

החברה איננה ולא תהה אחראית ולא תישא בנזק מכל מין וסוג שהוא לרבות נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שיגרם למשתמש ו/או לכל מי מטעמו ו/או לכל צד ג’ שהוא, כתוצאה משימוש ו/או רכישה באתר החברה שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא.

אתר החברה ו/או כל מי מטעמו לא יישא באחריות מכל מין וסוג שהיא בגין פעילות כלשהיא של כל גורם אחר שאיננו בשליטתה המלאה.

נפלה טעות סופר בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה.

תמונות המוצרים באתר החברה נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר החברה, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהיא העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאיננו ישיר ו/או נזק תוצאתי באתר זה.

הגם שהחברה נוקטת בפעולות הנדרשות על מנת למנוע תקלות ו/או שיבושים, הרי שייתכן ויחולו בו שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות. יחד עם זאת, החברה ו/או כל מי מטעמו איננו נושא באחריות מכל מין וסוג שהיא בגין נזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועים של אתר החברה.

אתר החברה/או החברה איננו נושאת באחריות מכל מין וסוג שהיא למקרה שבו רכישת מוצר לא אושרה (מכל סיבה שהיא) ו/או שהצעתו של משתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש מלהגיש הצעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר.

החברה איננה אחראי לשימוש שיעשה המשתמש במוצר שנרכש על ידו באתר זה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר לרבות ביצוע כביסה בניגוד להוראות ו/או כל שימוש אחר בניגוד להוראות היצרן.

החברה לא תהה אחראית לא תישא בנזק כלשהוא שייגרם למשתמש אשר רכש באתר זה בגין עיכוב באספקת המוצרים שייגרם כתוצאה מכוח עליון לרבות שביתות ו/או מלחמות ו/או אסונות טבע ב.

החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר ו/או השירותים שניתנו לו לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות במייל collanta10@gmail.com ו/או בטלפון 054-9401568, ונציגי החברה יטפלו בפנייה מוקדם ככל שניתן.

ו. זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים המופיעים ו/או קיימים באתר החברה הנם רכושו של החברה ו/או של הספקים/יצרנים, אשר מוצריהם נמכרים באתר זה. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר שמופיע באתר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מאתר החברה, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, מבלי לקבל את הסכמת האתר מראש ובכתב.

אין להעתיק ו/או להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים ו/או המופיעים באתר החברה לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמת החברה ונציגיה מראש ובכתב.

השם Collanta וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הם רכושו של האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש מבלי לקבל את הסכמת האתר בכתב ומראש.

ככל וישנם סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי הספקים/יצרנים המציעים מוצרים למכירה באתר החברה, כי אז סימני המסחר הם רכושם של אותם ספקים/יצרנים ואין להשתמש בהם ללא הסכמתם.

כל התוכן המילולי ו/או האייקונים ו/או המידע ו/או התצוגה המופיעים באתר החברה, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר זה, הנם בבעלותה הבלעדית של החברה.

יש להשתמש בשירותי אתר החברה למטרות חוקיות בלבד.

ז. סודיות ופרטיות

כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכד’), יישמרו במאגרי המידע של החברה ו/או של מי מטעמו.

החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לצד ג’, זולת לספקים/יצרנים וזאת רק לשם השלמת עסקה – מלבד פרטי אשראי. יובהר כי החברה רשאית לעשות שימוש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי (ללא שם ו/או שם המשפחה), לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

החברה לא תעשה שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש, אלא לביצוע תשלום בגין העסקה הספציפית אותה ביקש המשתמש לבצע. יובהר כי פרטי אמצעי התשלום של המשתמש אינם נשמרים ברישומי החברה או האתר.

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, יובהר כי החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר החברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, ו/או במקרים בהם המשתמש עשה שימוש בשירותי אתר החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל צו שיפוטי ו/או הוראה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

הואיל ואתר החברה פועל בצורה מקוונת, הרי שהוא איננו יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבים ו/או חשיפת המידע האגור אצלו ע”י מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד ג’ לחדור למידע, אשר שמור בידי האתר ו/או כל מי מטעמו ולהשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או כל מי מטעמו.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהחברה עתידה לשלוח לו מידע פרסומי ו/או שיווקי בקשר לאתר ו/או למוצרים הנמכרים בו, אשר יישלח באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי אחר לכתובת שתימסר ע”י המשתמש בעת ביצוע הזמנה ו/או בעת רישומו לאתר החברה. משתמש אשר איננו מעוניין בקבלת מידע פרסומי כאמור מוזמן לשלוח בקשה להסרתו מרשימת התפוצה של האתר והאתר יפסיק לשלוח אליו מידע פרסומי בתוך 7 ימי עסקים לאחר קבלת ההודעה.

המשתמש מצהיר ומאשר כי הינו מסכים למדיניות הסודיות והפרטיות ולכל תיקון, עדכון או הוספה, ככל שיעשו בה. לחברה הזכות לעשות, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, שינויים במדיניות הסודיות והפרטיות באתר החברה מעת לעת וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. המדיניות החדשה/המתוקנת תפורסם באתר ותהיה תקפה מייד עם פרסומה.

הכי נמכרים:
עגלת קניות 0
נצפו לאחרונה 0
נשים
גברים
ילדות
תינוקות